«Ήλεκτρον»

Δίκτυο Πόλεων για την Προώθηση των Βιώσιμων Καθαρών Μεταφορών και της Ασφαλούς Κινητικότητας

 

Το υπό ίδρυση Δίκτυο Πόλεων για την Προώθηση των Βιώσιμων Καθαρών Μεταφορών και της Ασφαλούς Κινητικότητας «Ήλεκτρον» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου πρωταρχικός σκοπός να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των καθαρών μεταφορών και της ασφαλούς προσβασιμότητας και κινητικότητας που θέτει το λεγόμενο “Green Deal”.

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και των καλών πρακτικών, αλλά και την ενημέρωση των Μελών του σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης Δράσεων καθώς και για την αξιοποίηση των Πηγών Χρηματοδότησής τους. Μέλη του Ήλεκτρον μπορούν να γίνουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες και λοιποί φορείς) και Κοινωνικοί ή Επιστημονικοί Φορείς.

Επιμέρους στόχοι του Ήλεκτρον είναι:

 • Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών, των καλών πρακτικών και η ενημέρωση των Μελών του σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης Δράσεων καθώς και των Πηγών Χρηματοδότησής τους.
 • Η εξασφάλιση και ο συντονισμός της συνεργασίας και της κοινής δράσης μεταξύ των μελών του αλλά και εξωτερικών φορέων που συμμετέχουν στις δράσεις.
 • Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού κυρίως χαρακτήρα.
 • Η διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων, ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων με θέματα σχετικά με την ενημέρωση και προβολή των συνεργαζόμενων πόλεων με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Δικτύου.
 • Η ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση όλων των καθαρών μορφών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνδυασμό με Αποθήκευση Ενέργειας
 • Η ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
 • Η παροχή υπηρεσιών για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων
 • Η υλοποίηση μελετών και η ανάπτυξη εργαλείων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον ενεργειακό τομέα
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού Δήμων.
 • Η ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση των καθαρών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, της ηλεκτροκίνησης, της υδρογονοκίνησης και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των οχημάτων.
 • Η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη σχεδίων υδρογονοκίνησης και ηλεκτροκίνησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Η παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση υποδομών ανεφοδιασμού οχημάτων με υδρογόνο, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ένταξης αυτών των οχημάτων στους δημοτικούς και ιδιωτικούς στόλους
 • Η υλοποίηση μελετών και η ανάπτυξη εργαλείων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα των καθαρών μεταφορών
 • Η ανάπτυξη δράσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
 • Η ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας
 • Η προώθηση πρωτοβουλιών για την μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση της κοινωνίας για τα νέα δεδομένα και τους κινδύνους από την Κλιματική Αλλαγή
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες της Κυκλικής Οικονομίας
 • Η βελτίωση της ζωής και καθημερινότητας με χρήση τεχνολογικών συστημάτων τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.
 • Η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και μελετών για τα μέλη του Δικτύου στα πλαίσια των σκοπών του
 • Η βελτίωση της ζωής και καθημερινότητας με χρήση τεχνολογικών συστημάτων τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων
 • Η προώθηση πράσινων τεχνολογιών (π.χ. φυτεμένα δώματα) στον αστικό ιστό για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς του δικτύου
 • Η δια βίου εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, υπό το πρίσμα της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας
 • Η διοργάνωση ερευνών και η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς κάθε σχετικής ειδικότητας
 • Η επιδίωξη λήψης αποτελεσματικών μέτρων και ανάληψης δράσης για την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων και της βελτίωσης της αστικής κινητικότητας και προσβασιμότητας από τις αρμόδιες αρχές καθώς και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Για την προώθηση των παραπάνω στόχων το Ήλεκτρον επιδιώκει:

 • τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς για την επίτευξη των στόχων με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των μελών του αλλά και άλλων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δικτύου σε συναφείς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις
 • την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς συναφείς με τους σκοπούς του Δικτύου, με χρηματοδότηση από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και χορηγίες καθώς και η συμμετοχή του Δικτύου, ως εταίρου, σε κοινοπρακτικό σχήμα για την επίτευξη του σκοπού αυτού
 • το σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων, η εκτέλεση ή/και ανάληψη ή/και η ανάθεση συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων/έργων στο πεδίο των δραστηριοτήτων του Δικτύου
 • τη δημιουργία διακρατικών συνεργασιών για την εκπλήρωση των βασικών στόχων του Δικτύου, όσον αφορά την ανάπτυξη των συναφών με τους σκοπούς του θεμάτων
 • την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς (όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς –Μ.Κ.Ο., αναπτυξιακούς φορείς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.λπ.), με στόχο την ευόδωση των σκοπών του Δικτύου
 • τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων κατά την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία